REGULAMIN ZABAWY „Ja i mój zwierzak.“

REGULAMIN ZABAWY „Ja i mój zwierzak.“

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zabawy -„Ja i mój zwierzak.“

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ewanaworol.org

 1. Organizatorem Zabawy jest Fundacja Ewy Naworol z siedzibą w Jelczu Laskowice, ul. Kasztanowa 9, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP.: 912-187-37-89.
 2. Zabawa prowadzona jest pod nazwą „Ja i mój zwierzak.“(w dalszej części regulaminu zwana „Zabawą.”).
 3. Uczestnikiem Zabawy może być osoba spełniająca warunki Zabawy i akceptująca Regulamin Zabawy.
 4. Zabawa na facebooku, która ma na celu udostępnianie zdjęć ze swoimi pupilami na profilu facebookowym organizatora.

Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje, korzystając z ustawienia Publiczne, zezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami Facebooka, na uzyskiwanie dostępu do tych informacji i wykorzystywanie ich, a także na wiązanie tych informacji z użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).

 1. Co miesiąc dwóch uczestników zabawy, których zdjęcia wybrane przez internautów – z największą ilością laików w miesiącu udostępnienia, otrzyma upominek niespodziankę.
 2. W Zabawie mogą brać udział osoby, które posiadają konto na facebooku, osoby niepełnoletnie na ewentualną prośbę organizatora przedstawią zgodę prawnego opiekuna na udział w zabawie.
 3. Fundatorem Upominków jest Fundacja Ewy Naworol i sponsorzy.
 4. Zabawa, której dotyczy ten regulamin nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Niniejsza Zabawa nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Wzięcie udziału w Zabawie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz akceptacją warunków określonych w regulaminie niniejszej zabawy.
 7. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
 8. Zabawa trwa od 7 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. w cyklicznych okresach miesięcznych od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, za wyjątkiem listopada, w którym dniem rozpoczęcia zabawy jest 7 listopada.
 9. Upominki – jeden dla zdjęcia, które wygrało w danym miesiącu, (wybrany losowo przez jury): słuchawki, plecak, bransoletka z mikro USB, uchwyt selfie, kubek termiczny, kubek, filiżanka, smycz, długopis.
 • 2. ZASADY ZABAWY
 1. Zabawa ma charakter internetowy i chcąc wziąć udział należy:
 • mieć konto na facebooku
 • polubić profil facebookowy organizatora zabawy.
 • udostępnić na profilu facebookowym organizatora  zdjęcie swojego zwierzaka w okresie trwania zabawy, od 1 do 10 dnia każdego miesiąca trwania zabawy.

 

 1. Co miesiąc dwóch uczestników zabawy, których zdjęcia wybrane przez internautów – z największą ilością laików w miesiącu udostępnienia, otrzyma upominek niespodziankę.

 

 • 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wzięcie udziału w Zabawie oznacza akceptację przez Uczestnika warunków określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Zgłaszając zdjęcie do Zabawy Uczestnik oświadcza, iż jest autorem zgłaszanego zdjęcia. Ponadto Uczestnik zabawy oświadcza, że do zgłoszonego zdjęcia przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich, a także że publikacja nadesłanego zdjęcia oraz jego wykorzystanie przez Organizatora stosownie do zasad niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów.
 3. Zgłaszając zdjęcie do Zabawy Uczestnik zezwala na używanie zdjęcia bezterminowo, a ponadto na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia w materiałach promocyjnych związanych z Zabawą, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęcia poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Zezwolenie, o którym mowa powyżej traktowane powinno być w razie wątpliwości jako nieograniczona i nieodpłatna licencja. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.
 5. 5. Przesłanie/udostępnienie zdjęcia na profilu facebookowym organizatora stanowi potwierdzenie wyrażenia zgody na wykorzystanie go dla celów reklamowo marketingowych na stronach internetowych Fundacji Ewy Naworol oraz na profilu Facebook Fundacji Ewy Naworol.
 6. Uczestnik zabawy, podając, stosownie do postanowień Regulaminu, swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora tych danych na potrzeby Zabawy (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28.09.1997, Dz.U. Nr 133, poz. 833, ze zm.).
 7. Zabawa trwa od 07.11.2016 do 31.10.2017.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie ma regulamin/oświadczenie dotyczące korzystania z facebooka oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.