Regulamin akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy”.

Regulamin ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy”

1. Organizatorem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy” jest Fundacja Ewy Naworol.

2. Z porad wolontariuszy i partnerów akcji każdy odwiedzający może korzystać bezpłatnie.
3. Organizator może odmówić współpracy z partnerem w przypadku kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo uczestników szkolenia.
4. Organizator może odmówić współpracy z partnerem w przypadku kiedy ten zakłóca porządek i przebieg akcji edukacyjnej.
5. Każdy biorący udział w evencie partner ma obowiązek przygotować swoje miejsce/stanowisko pracy we własnym zakresie oraz posprzątać po zakończeniu akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy”.
6. Akcja edukacyjna ,,My Nie Gryziemy” może zostać odwołana przez Organizatora z przyczyn niezależnych od niego.
7. Organizator może odmówić wstępu i uczestnictwa w imprezie osobie jeżeli pojawi się podejrzenie, że osoba jest nietrzeźwa lub posiada niebezpieczne narzędzia i może zakłócić przebieg akcji bądź stanowić zagrożenie dla uczestników.
8. Organizator może dokonać zmian w przebiegu i programie imprezy w trakcie jej trwania.
9. Partner oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu
nie przedstawienia lub nieprawidłowego przedstawienia jego wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych i social media.
10. Partner akcji edukacyjnej przyjmuje, że w trakcie uczestnictwa w evencie zobowiązuje się do rzetelnego, zgodnego z etyką przekazania wiedzy uczestnikom, dbania o bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz prawidłowej ekspozycji swoich narzędzi pracy.
11. W przypadku uczestnictwa w akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy” właściciel/opiekun przyprowadzający psa lub inne zwierze zobowiązuje się do opieki nad nim oraz utrzymania i zachowania czystości.
12. Każda osoba uczestnicząca w akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy” przychodząca z psem lub innym zwierzęciem zobowiązuje się do odpowiedzialności finansowej i moralnej
za ewentualne wyrządzenie krzywdy człowiekowi, innemu zwierzęciu lub mieniu.
13. Każda osoba uczestnicząca w akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy” przychodząca z psem lub innym zwierzęciem zobowiązuje się do posiadania przy sobie aktualnej książeczki zdrowia z wykazem szczepień.
14. Każdy uczestnik biorący udział w akcji ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone
przez siebie bądź swoje zwierze szkody.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników
i partnerów wydarzenia oraz niewłaściwe zachowanie wymienionych osób.
16. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją powyższych zasad Regulaminu.
17. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.ewanaworol.org.

Fundacja Ewy Naworol