Regulamin akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy”.

Regulamin ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy”

1. Organizatorem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy” jest Fundacja Ewy Naworol.
2. Organizator informuje, że akcja edukacyjna działa w charakterze non-profit, co oznacza,
że nie pobiera opłat za uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez wolontariuszy.
3. Porady udzielane przez wolontariuszy Fundacji Ewy Naworol oraz partnerów biorących udział w akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy” są bezpłatne.
4. Charakter imprezy jest nie komercyjny i ma na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki pogryzień i ataków przez psy, odpowiedniej opieki nad psem i kotem oraz szeroko pojętej bezpiecznej i prawidłowej komunikacji z psem.
5. Z porad wolontariuszy i partnerów akcji każdy odwiedzający może korzystać bezpłatnie.
6. Organizator może odmówić współpracy z partnerem w przypadku kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo uczestników szkolenia.
7. Organizator może odmówić współpracy z partnerem w przypadku kiedy ten zakłóca porządek i przebieg akcji edukacyjnej.
8. Każdy biorący udział w evencie partner ma obowiązek przygotować swoje miejsce/stanowisko pracy we własnym zakresie oraz posprzątać po zakończeniu akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy”.
9. Akcja edukacyjna ,,My Nie Gryziemy” może zostać odwołana przez Organizatora z przyczyn niezależnych od niego.
10. Organizator może odmówić wstępu i uczestnictwa w imprezie osobie jeżeli pojawi się podejrzenie, że osoba jest nietrzeźwa lub posiada niebezpieczne narzędzia i może zakłócić przebieg akcji bądź stanowić zagrożenie dla uczestników.
11. Organizator może dokonać zmian w przebiegu i programie imprezy w trakcie jej trwania.
12. Partner oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu
nie przedstawienia lub nieprawidłowego przedstawienia jego wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych i social media.
13.Partner akcji edukacyjnej przyjmuje, że w trakcie uczestnictwa w evencie zobowiązuje się do rzetelnego, zgodnego z etyką przekazania wiedzy uczestnikom, dbania o bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz prawidłowej ekspozycji swoich narzędzi pracy.
14. W przypadku uczestnictwa w akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy” właściciel/opiekun przyprowadzający psa lub inne zwierze zobowiązuje się do opieki nad nim oraz utrzymania i zachowania czystości.
15. Każda osoba uczestnicząca w akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy” przychodząca z psem lub innym zwierzęciem zobowiązuje się do odpowiedzialności finansowej i moralnej
za ewentualne wyrządzenie krzywdy człowiekowi, innemu zwierzęciu lub mieniu.
16. Każda osoba uczestnicząca w akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy” przychodząca z psem lub innym zwierzęciem zobowiązuje się do posiadania przy sobie aktualnej książeczki zdrowia z wykazem szczepień.
17. Każdy uczestnik biorący udział w akcji ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone
przez siebie bądź swoje zwierze szkody.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników
i partnerów wydarzenia oraz niewłaściwe zachowanie wymienionych osób.
19. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją powyższych zasad Regulaminu.
20. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.ewanaworol.org.

Fundacja Ewy Naworol