Statut fundacji

 

STATUT
„Fundacja Ewy Naworol”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

„Fundacja Ewy Naworol”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 25.03.2013r. w Oławie przed notariuszem Beatą Śliwą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. 46/1991, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Jelcz-Laskowice.
3. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
5. Fundacja może dla celów współpracy za granicą, posługiwać się̨ tłumaczeniem nazwy na wybrane języki obce
6. Fundacja może:
– tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
– tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach,
7. Fundacja może być́ członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń́, a także nie zarejestrowanych porozumień́ i koalicji.

§ 3
1. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji.

§ 4
1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać́ wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

§ 5
1. Fundacja może ustanawiać́ odznaki, medale honorowe, statuetki okolicznościowe i przyznawać́ je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
ROZDZIAŁ II
CEL i ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest:
Ochrona praw zwierząt
Ochrona praw człowieka
Krzewienie edukacji i wychowania
Leczenie i profilaktyka zdrowia
Ochrona zwierząt
Ochrona środowiska
Propagowanie produktów kanadyjskich
Propagowanie kanadyjskiej kultury i sztuki
Gospodarcza wymiana polsko-kanadyjska
Wspieranie inicjatyw społecznych
Zapewnienie zdrowia poprzez żywienie
Wpieranie rozumienia przez społeczeństwo roli żywienia w zdrowiu
Badania naukowe w zakresie żywienia
Realizacja projektów w zakresie nowoczesnej edukacji, kultury, opieki zdrowotnej, wolontariatu oraz nowe technologie
Wspieranie młodzieżowych ruchów ekologicznych
Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata
Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska
Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu
Pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Promocja i organizacja wolontariatu
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Walka z testowaniem produktów kosmetycznych na zwierzętach
Działania na rzecz budowy i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomego obywatelstwa
Działalność́ wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność́ wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Działania na rzecz właściwie rozumianej ekologii
Promocja i organizacja wolontariatu
Działalność́ charytatywna
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji i biznesie.
§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie edukacyjnej akcji My Nie Gryziemy
prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji;
organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów związanych z celami statutowymi Funadacji.
udzielanie stypendiów
udzielanie wsparcia potrzebującym oraz innym podmiotom działającym na rzecz realizacji podobnych celów.

 
2. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy
oraz jednostki administracji publicznej.
3. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
4. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.
5. Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych;
73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

§8

Zarząd Fundacji ustala roczne ramowe plany działania określające planowane w tym okresie zadania

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEKI DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz wszystkie środki finansowe, prawa majątkowe i niematerialne, ruchomości oraz nieruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji osób prawnych i innych nieposiadających osobowości prawnej,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji,
odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych oraz innych dochodów z operacji finansowych,
wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej,
z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 
§ 12

Fundacji nie wolno:

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
CZĘŚĆ IV
WŁADZE FUNDACJI

§ 13

1. Władzami Fundacji jest
– Zarząd Fundacji
2. Fundator może w dowolnym momencie powołać Radę Fundacji jako organ nadzoru.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 14

1. Rada składać się będzie z minimum 2 członków, przy czym nie ma górnej granicy ilości osób zasiadających w Radzie.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatora.
3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w chwili rezygnacji członka Rady na piśmie, śmierci członka Rady lub jego odwołania przez pozostałych członków jednomyślnie.
5. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
9. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
10. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
nadzór nad działalnością Fundacji
Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji

§ 16

Zarząd Fundacji kieruje pracą Fundacji, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 

 

§ 17

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Dariusz Naworol.
3. Prezes Zarządu jest uprawniony do:
– powoływania Członków Zarządu
– odwoływania Członków Zarządu
4. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.
5. Członek Zarządu może pełnić funkcję więcej niż jedną kadencję.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
– śmierci Członka Zarządu
– odwołania Członka Zarządu
– rezygnacji złożonej na piśmie
– upłynięcia czasu trwania kadencji
7. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu jego następcę wybierają członkowie Zarządu spośród siebie.

 

§ 18

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa wyznacza on zastępcę spośród Członków Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Wszyscy Członkowie Zarządu powinni być poinformowani o posiedzeniu minimum tydzień przed spotkaniem w formie pisemnej.
4. Posiedzenia Zarządu będą protokołowane i wciągnięte do Księgi protokołów.
§ 19
1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
2. W przypadku gdy liczba głosów za i przeciw jest równa, decyduje głos prezesa Zarządu.
3. Głosowania odbywają się w trybie jawnym.
4. Podjęte uchwały winny być protokołowane.

§ 20

Oświadczenie woli może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub wyznaczony Członek Zarządu.

§ 21

1. Członkowie Zarządu mogą̨ pozostawać́ z Fundacją w stosunku pracy.
2. Członkom Zarządu niezatrudnionym w fundacji w oparciu o umowę o pracę można wypłacać zwrot kosztów związanych z posiedzeniami i pracami Zarządu.

 

 

 

 

 

 
CZĘŚĆ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
§ 23

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przekazane innej Fundacji o podobnych celach statutowych.