Fundacja Ewy Naworol odwiedzi?a ?widnic?.

5Dzi? z nasz? misj? edukacji i podnoszenia ?wiadomo?ci bezpiecznego obcowania ze zwierz?tami byli?my w ?widnicy, kt?ra tak jak rok temu bardzo ciep?o nas przyj??a.

Uczniowie szko?y podstawowej ju? od rana go?cili w naszej sali szkoleniowej i jak zwykle pokazali, ?e wiedz? naprawd? du?o o czworonogach, ale mimo to z ogromnym zaciekawieniem s?uchali prowadz?cych.

Na ka?dej akcji ,,My Nie Gryziemy? uczymy najm?odszych jak prawid?owo od?ywia? psy i rozumie? ich j?zyk. Przestrzegamy te? dzieci przed obcymi psami, kt?re mog? okaza? si? dla nich zagro?eniem. M?wimy jak zachowa? si? w sytuacji, kiedy na naszej drodze spotkamy gro?nego psa.

Dzieci dowiedzia?y si? co oznacza mowa cia?a psa i kota oraz ?e najbezpieczniej jest bawi? si? i wychodzi? na spacery z psem pod opieka doros?ych. Nasi go?cie zgodzili si? z naszymi s?owami, ?e zwierz?ta te? czuj? i musimy traktowa? je tak jak sami by?my chcieli by? traktowani. Ka?dy m?g? na koniec prelekcji opowiedzie? o swoim pupilu i zada? pytanie. Dzi?kujemy O?rodkowi Kultury za mi?e przyj?cie naszej fundacji.

Z mi?o?ci do dzieci. Z mi?o?ci do zwierz?t. Jeste?my dla Was – Fundacja Ewy Naworol.